TUIvillas.com
Semesterhus med ett TUI Smile

TUI Villas har ett stort utbud av semesterhus och semesterlägenheter både i och utanför Europa. Alla de boenden som är utmärkta med ett TUI Smile har oss som researrangör vilket för dig innebär många fördelar:

  • Boka direkt utan väntetid ända fram till bokningsbekräftelsen
  • Regelbunden kvalitetskontroll utförs av produktchef
  • Kontaktperson på plats
Ytterligare tusentals boenden

Förutom våra egna semesterhus och semesterlägenheter förmedlar vi också boenden från andra uthyrare. Dessa består av tillförlitliga privata uthyrare, lokala agenturer och specialister liksom kända researrangörer. Vem som erbjuder boendet framgår alltid av respektive objektbeskrivning.

Erbjudande för uthyrare

Har du själv en semesterlägenhet eller ett semesterhus och vill öka antalet uthyrningar och nå fler kunder? TUI Villas övertar den aktiva förmedlingen och marknadsföringen i hela Europa – utan några som helst risker för dig som uthyrare.

Kanske är just ditt boende också en TUI-Villa. Se efter och anmäl dig som uthyrare.

Service och kontakt

Vår kundservice hjälper dig gärna om du har frågor angående boenden, bokningar och reserveringar:
 

E-post och förfrågningar som sänds via frågeformuläret bearbetas dygnet runt, även på helger och röda dagar.

Eller så ringer du oss på
+49 (0)211 668878830
mån-fre 9-18, lör 9-13

Vi talar svenska.

Terms and Conditions

Förmedlingsvillkor och resevillkor

De följande förmedlingsvillkoren gäller för alla semesterboenden som inte är märkta med ett TUI Smile. För alla semesterboenden märkta med ett TUI Smile gäller de nedanstående resevillkoren för Wolters Reisen GmbH.

Förmedlingsvillkor Wolters Reisen GmbH

Gällande från 2018-06-01

1. Avtalsmässig grund

1.1 Wolters Reisen GmbH (nedan Wolters) är förmedlare av semesterhus, semesterlägenheter och liknande semesterboenden (nedan kallade "semesterboenden") och andra tjänster inom turismens område som reseförsäkringar och hyrbilar (nedan kallade "turisttjänster"). Semesterboendena och turisttjänsterna härrör från olika leverantörer, särskilt researrangörer, lokala agenturer och privata uthyrare (nedan kallade "leverantörer").

1.2 För ovan nämnda ändamål bedriver Wolters ett bokningssystem online på de egna webbsidorna liksom varianter av detta på partnerföretags webbsidor (nedan sammantaget kallad "webbsida"). I båda fallen gäller ifrågavarande förmedlingsvillkor. Bokningssystemet innehåller bl.a. en sökfunktion, en utförlig presentation av semesterboendena med beskrivande text, bilder, information om tillgänglighet och priser liksom möjlighet att ge bokningsuppdrag.

1.3 Wolters uppträder endast som förmedlare av semesterboenden och turisttjänster och förmedlar avtal i leverantörens namn och för leverantörens räkning. Mellan kunden och Wolters sluts genom bokningsuppdraget ett uppdragsavtal som avser förmedling av semesterboenden och/eller turisttjänster. I normalfallet tar Wolters ut en serviceavgift som ska betalas av kunden. Ska en serviceavgift erläggas för bokningen är denna inberäknad i det pris som anges för semesterboendet och redovisas separat för webbsidans erbjudanden, i bokningsprocessen och på fakturan. I händelse av av- eller ombokning återbetalas inte serviceavgiften.

1.4 Ett semesterboendes bokningsunderlag utgörs av den utförliga beskrivningen, som grundar sig på respektive leverantörs beskrivning, av semesterboendet. Urvalskriterier tjänar endast till orientering under online-sökningen eller i den korta texten.

1.5 De semesterboenden och turisttjänster som presenteras på webbsidan utgör inte något bindande anbud från Wolterss och/eller respektive leverantörs sida. Istället handlar det om en inbjudan till kunderna att avge ett anbud för slutande av avtal med respektive leverantör av ett visst semesterboende eller viss turisttjänst (ett s.k. invitatio ad offerendum). Kunden avger sitt anbud genom att fylla i bokningsformuläret och sända det till Wolters. I detta bokningsuppdrag ska det totala antalet resande personer (inklusive alla barn) liksom det totala antalet husdjur som medföljer (art och ras erfordras) anges. Speciella önskemål från kundens sida (som t.ex. avvikande ankomstid, specialutrustning, beställning av tvätt, slutstädning o.l.) kan anges i bokningsuppdraget. Speciella önskemål blir emellertid först bindande efter en uttrycklig, skriftlig bekräftelse från leverantören eller Wolters. Kunden är under en tid av sju dagar bunden av sitt anbud. Under denna tid ska Wolters i leverantörens namn eller leverantören själv antingen acceptera anbudet eller lägga ett motbud till kunden, vilket denna kan acceptera inom däri angiven tidsfrist. Vid översändandet av bokningsbekräftelse eller från kundens sida accepterandet av Wolterss eller leverantörens motbud sluts ett avtal avseende semesterboendet och de i förekommande fall bokade turisttjänsterna. Ett avtal sluts också genom att fakturan sänds till kunden via Wolters eller respektive leverantör.

1.6 Respektive leverantörs egna standardvillkor kan ligga till grund för det förmedlade avtalet avseende semesterboendet och/eller turisttjänsterna. I dessa regleras sådant som betalningsvillkor, betalningstidsfrister, skadeståndsskyldighet, ombokning, avbokning liksom kundens övriga skyldigheter och begränsningar. I bokningsuppdraget tillhandahåller Wolters kunden leverantörens standardvillkor för granskning och acceptans.

1.7 Bokningens alla avtalsmässiga beståndsdelar sparas av Wolters för fullgörande av avtalsförhållandet. Ytterligare information härom finns i våra dataskyddsdirektiv (https://www.tuivillas.com/dataskydd).

2. Bokningsförvaltning

2.1 Betalningsvillkor

2.1.1 I och med att avtal slutits fordrar vanligen respektive leverantör en förskottsbetalning som avräknas från priset för semesterboendet respektive turisttjänsterna. Normalt ska förskottsbetalningen erläggas direkt i samband med bokningen och resterande belopp vanligen 42 dagar före resedatumet. Sker bokning senare än max. 49 dagar före resedatumet ska hela hyresbeloppet betalas direkt. Detaljerad information angående betalningsfrister och betalningsvillkor återfinns i bokningsbekräftelsen liksom i standardvillkoren för respektive leverantör av semesterboendet eller turisttjänsterna. Betalning sker till leverantören, Wolters eller annan som fått i uppdrag att driva in fordran. För det fall Wolters eller annan på Wolterss uppdrag fakturerar eller tar emot betalning för semesterboende eller turisttjänster sker detta i respektive leverantörs namn och för dennas räkning. För det fall leverantören av den förmedlade tjänsten är en researrangör erhåller kunden vid betalning ett försäkringsbrev eller därmed jämförbart intyg, vari researrangören dokumenterat att han i enlighet med rättsliga regler förvaltar kundmedel så att dessa medel är skyddade vid eventuell konkurs.

2.1.2 Beroende av leverantör kan betalningen av semesterboendet och turisttjänsterna ske via banköverföring, med SEPA-betalning från girokonto eller med kreditkort – i undantagsfall också kontant på plats. Wolters omvandlar alltid en direktdebitering till ett SEPA-autogiro. Minst två dagar före debitering får kunden ett meddelande därom från Wolters. Wolters tar i regel inte ut någon betalningsavgift – oberoende av betalningssätt. För betalning med vissa kreditkort kan dock respektive kortutgivare ta ut en extra avgift. Eventuella bankavgifter för in- eller utländska banköverföringar belastas kunden. Information avseende möjliga betalningssätt och eventuella tilläggsavgifter återfinns i bokningsbekräftelsen liksom i standardvillkoren för respektive leverantör av semesterboendet eller turisttjänsterna.

2.1.3 Avvisas eller återkrävs betalning från kreditkort eller direktdebitering av kreditkortsföretag respektive utförande bank har Wolters och/eller leverantören rätt att fakturera kunden för återkravsavgifter. Kunden informeras om sådana avgifter.

2.1.4 När kunden inte betalar i tid, förbehåller sig Wolters rätten att ta ut en påminnelseavgift om tre Euro i samband med den andra betalningspåminnelsen.

2.2 Färdhandlingarna

Efter att fullständig betalning av hyran respektive resan erlagts erhåller kunden 14 dagar före resedatumet via e-post sina färdhandlingar från leverantören eller Wolters.

2.3 Avtalsändringar (ombokning, avbokning)

Förutsättningarna för kundens vidtagna eller önskade avtalsändringar (t.ex. ombokning, frånträdelse) ges i leverantörens standardvillkor. Wolters är berättigat att i leverantörens namn fakturera kunden för kostnader som uppkommit i samband med avtalsändringar och driva in respektive innehålla dessa belopp. I tillägg tar Wolters ut en schablonavgift för ombokningen om 50 euro. Om bokningen överlåts till en annan person så tar vi ut en generell administrativ avgift på 10 euro.

2.4 Vidarebefordran av uppgifter för fullgörande av den bokade tjänsten

Wolters samlar in och använder kunduppgifterna enligt lagstadgade dataskyddsregler. För fullgörande av bokningen vidarebefordrar Wolters de personliga uppgifter som kunden uppgivit till respektive leverantör.

2.5 Kundens skyldigheter

2.5.1 Det åligger kunden att kontrollera bokningsbekräftelsen och utan dröjsmål, dock senast tredje dagen efter mottagandet av densamma, meddela Wolters eller leverantören av semesterboendet respektive turisttjänsterna om felaktigheter eller avvikelser. Icke meddelade felaktigheter respektive avvikelser gäller som accepterade.

2.5.2 Kunden är skyldig att kontakta Wolters eller leverantören för det fall kunden erlagt fullständig betalning av hyran respektive resan men färdhandlingarna inte kommit kunden tillhanda senast 14 dagar före resedatumet. Kunden är skyldig att kontrollera att färdhandlingarna är fullständiga och korrekta och omgående uppmärksamma Wolters eller leverantören på saknade eller felaktiga handlingar.

2.5.3 Wolters ska omgående underrättas om brister i sin förmedlingstjänst. Om det är skäligt ska Wolters beredas tillfälle att åtgärda dessa brister. Underlåter kunden att underrätta Wolters om sådana brister, och har kunden inte någon giltig ursäkt för denna underlåtenhet, går alla kundens anspråk i enlighet med förmedlingsavtalet förlorade i den mån Wolters skäligen hade kunnat avhjälpa bristerna.

2.5.4 Uppträder brister på det bokade semesterboendet eller turisttjänsterna under vistelsen ska kunden omgående framföra sina klagomål till leverantören för att bereda denna möjlighet att avhjälpa bristerna. Efter resan kan kunden också skriftligen sända leverantören sina klagomål. Leverantörens adress och telefonnummer återfinns i kundens färdhandlingar. Härvid ska lagstadgade tidsfrister iakttagas. Har kunden inte redan under vistelsen anmält bristerna, är leverantören inte skyldig att beakta klagomålen. Sänder kunden sin reklamation till Wolters, vidarebefordras denna genom Wolterss försorg till respektive leverantör.

2.5.5 Endast personer med full rättslig handlingsförmåga är berättigade att boka semesterboende och turisttjänster hos Wolters.

3. Reseförsäkringar

Wolters informerar om möjligheten att teckna en frivillig försäkring som täcker kostnaden för kundens avbeställning eller en försäkring som täcker kostnaden för medicinsk behandling, respektive hemtransport, i händelse av olycks- eller sjukdomsfall i utlandet.

 

4. Information avseende pass-, visum-, valuta- och hälsoregler

4.1 Varje kund/resenär är själv ansvarig för att gällande in- och utländska in- och utreseregler, hälsoregler, pass- och visumregler och att regler avseende införande av husdjur iakttas.

4.2 Information om resa och säkerhet, inreseregler, hälsoregler, visumregler och liknande för kunden finns på Utrikesdepartementets webbsida (https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/). Ytterligare information kan erhållas hos behörig ambassad/konsulat.

5. Wolterss ansvar

5.1 Wolters är inte ansvarigt för förmedlingsresultatet och/eller

för att det inte finns brister i själva tillhandahållandet av semesterboendet och/eller turisttjänsterna. Wolters ansvarar endast för att förmedlingen av tjänsten sker med den vederbörliga omsorg som krävs av en medveten näringsidkare.

5.2 Wolters strävar efter att i skälig omfattning säkerställa att tillgänglig information på

webbsidan, mjukvara och andra data, i synnerhet avseende priser, datum och begränsningar, är korrekta, aktuella och fullständiga vid tidpunkten för offentliggörandet. Den detaljerade informationen om semesterboendena och/eller turisttjänsterna grundar sig på uppgifter från leverantören. Wolters ansvarar inte för denna information.

5.3 Alla semesterboenden och/eller turisttjänsterna som presenteras på webbsidan är endast begränsat tillgängliga. Wolters ansvarar inte för informationen om tillgänglighet för ett semesterboende eller en turisttjänst vid tidpunkten för bokningen.

5.4 Wolters garanterar inte riktigheten, fullständigheten och tillförlitligheten hos information tillhandahållen av tredje man, särskilt avseende kartor, automatiska översättningar, kundomdömen, redaktionella texter och bilder avseende orter och regioner. På webbsidan presenterade geografiska data, särskilt kartor, fyller endast funktionen att ge en icke bindande orientering om erbjudandets ungefärliga position. Avgörande för avtalsslutandet är endast informationen om orten, som kunden erhåller i online-presentationens beskrivande text och/eller i respektive bokningsbekräftelse.

5.5 De under 5.2, 5.3 och 5.4 nämnda undantagen gäller inte såvitt Wolters varit medveten om eller vid iakttagande av vederbörlig omsorg enligt god affärs- och branchsed hade måst vara medveten om felaktig och/eller oriktig information. I sådana fall begränsas dock Wolterss ansvar till att endast gälla fall av uppsåt och grov oaktsamhet.

5.6 I övrigt ansvarar Wolters för skador, som icke är kroppsskador, endast i fall av uppsåt eller grov oaktsamhet, vid ansvar för övertagna garantier och vid ansvar för väsentliga avtalsbrott. Vid grov oaktsamhet avseende väsentliga avtalsbrott är Wolterss ansvar begränsat till förutsägbara och avtalstypiska skador och till högst det tredubbla värdet av det förmedlade semesterboendet eller den förmedlade turisttjänsten.

5.7 Wolters ansvarar inte för förlust av resplanen respektive färdhandlingarna i samband med översändandet.

5.8 Wolters ansvarar inte för force majeure. Därtill hör myndigheters agerande, inre oroligheter i ett land, krig, terrordåd, översvämningar, eldsvåda, oväder, olyckor, strejk och andra arbetsmarknadskonflikter genom vilka Wolterss tjänster eller dess uppdragstagare påverkas.

6. Avslutande bestämmelser

6.1 Wolters förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande till kunden ändra och uppdatera gällande förmedlingsvillkor. På webbsidan finns alltid den senaste aktuella versionen av förmedlingsvillkoren från och med den tidpunkt från vilken de börjar gälla. Genom att fortsätta använda webbsidan efter en ändring eller en uppdatering av förmedlingsvillkoren accepterar kunden de ändrade villkoren.

6.2 Dessa förmedlingsvillkor innehåller alla överenskommelser i det bestående förmedlingsavtalet mellan kunden och Wolters och ersätter alla tidigare överenskommelser, oavsett om dessa skett skriftligt, elektroniskt eller muntligt.

6.3 Oberoende av kundens medborgarskap regleras avtalsförhållandet mellan kunden och Wolters av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Amtsgericht Düsseldorf (Tyskland) är behörig allmän domstol vid tvister med anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa förmedlingsvillkor för köpmän, för personer utan tillhörighet till någon allmän domstol i inlandet, liksom för personer, som efter avtalets ingående har förlagt sin hemvist till utlandet eller vars normala hemvist vid tidpunkten för väckande av talan inte är känd.

6.4 Skulle någon av de ovannämnda bestämmelserna vara eller bli utan verkan, påverkar detta inte övriga bestämmelser. En bestämmelse som är utan verkan ska ersättas av en bestämmelse som i kommersiellt hänseende är närmast jämförbar med den bestämmelse som ska ersättas.

 

Wolters Reisen GmbH
Bremer Straße 61, 28816 Stuhr, Tyskland
Kontakt: +49 (0) 211 668878-830
E-Mail: kundenservice@tuivillas.com

Handelsregister: Amtsgericht Walsrode HRB 110468
Momsreg.-nr.: DE116637206

 

Lösning av tvister mellan konsumenter och näringsidkare / ODR-plattform

Europeiska kommissionen har för konsumenter bosatta i EU inrättat en webbplats,http://ec.europa.eu/consumers/odr/, för tvistlösning på nätet av konsumenttvister (ODR-plattform). Vill du klaga på en vara eller tjänst som du har köpt på nätet och inte vill gå till domstol, kan du använda tvistlösning på nätet (ODR-plattform) för att nå en uppgörelse. Wolters Reisen GmbH deltar för närvarande inte i ett alternativ tvistlösningsförfarande. Ett sådant deltagande är frivilligt från näringsidkarens sida. Därför kan inte heller ODR-plattformen användas av våra kunder.

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF TRAVEL “Holiday properties” Wolters Reisen GmbH

1st edition, valid from 17.01.2020

Dear Guest,

Please take a good look at these conditions of travel, because when you make your booking you are agreeing to these conditions, which will be sent to you prior to booking. They apply to your booking with Wolters Reisen GmbH (with the exception of the brands atraveo and TUI Villas), hereinafter referred to as the Tour Operator. These conditions of travel do not apply to mediated individual services (e.g. entrance tickets as individual services). These conditions of travel are available online at www.tui-ferienhaus.de.
Since the introduction of new travel regulations on 01 July 2018, Wolters Reisen GmbH with the brand TUI Ferienhaus is no longer subject to the law on package travel. However, Wolters Reisen GmbH has decided to continue to follow most regulations in the traveller’s interest.

1. Conclusion of the contract
2. Payment
3. Discounts for children
4. Special Special notes for holiday apartments, holiday homes
5. Special requests, individual travel arrangements, travel rep service
6. Amendments to services
7. Cancellation by the traveller before start of travel/cancellation fees
8. Amendment to booking, substitute
9. Travel Insurance
10. Cancellation and termination by the tour operator
11. Notification of defects, remedy, reduction, termination
12. Damages
13. Consumer dispute settlement/EU online dispute resolution platform and assignment
14. Passport, visa, customs, foreign exchange and health regulations
15. Data protection
16. General

1 Conclusion of contract

1.1 When you book you are making a binding offer to conclude a holiday property-“contract” with the tour operator. The basis of this package tour offer is the travel write-up and the additional information of the tour operator for the respective travel to the extent they are made available to you at the time of booking.
The “contract” comes into effect when you receive the declaration of acceptance of the tour operator. This does not require any specific form.

1.2 The customer is responsible for all contractual obligations of co-travellers on whose behalf he makes the booking, just as he is for his own contractual duties to the extent that he has committed to these obligations explicitly and by separate declaration.

1.3 Upon or immediately after conclusion of the contract, you will receive a travel confirmation that contains all essential information about the travel services you have booked. In the case of simultaneous presence of both parties, especially in a travel agency, you have the right to a travel confirmation in paper form, otherwise, in particular in electronic transactions; it is sufficient to send the travel confirmation on a durable electronic data carrier.
If the confirmation differs from your booking, the tour operator is committed to the new offer for a period of 10 days. The contract is concluded on the basis of this new offer, insofar as the tour operator has referred to the change with respect to the new offer and fulfilled his pre-contractual information obligations and you have conveyed your acceptance to the tour operator by express declaration or the payment of a deposit within the binding period.

2 Payment

2.1 Upon conclusion of the contract, a deposit in the amount of 20% of the total price is due for delivery of the confirmation.

2.2 The final payment is due 4 weeks prior to departure if it is certain that your trip – as booked – will be carried out and your itinerary is either at your dispo- sal at your sales office (e.g. travel agency, online travel agency, call centre) or is sent to you as agreed. For bookings at short notice (from the 28th day before departure), the entire travel price is due immediately.

2.3 The fee for cancellation (see item 7) or any administrative charges and fees for amendments (see item 8) are due immediately.

2.4 Payment directly to the tour operator

2.4.1 For SEPA direct debit payment to the tour operator (possibly through the sales outlet) you have to provide authorisation that allows the respective due amount (down and final payment) to be withdrawn from your current account. The authorisation is part of the confirmation.

2.4.2 You are allowed to pay for your trip with a credit card. The tour operator will need (possibly through the sales outlet) your address or, if applicable, the address of the document recipient as well as your consent for debiting your credit card. If the trip is booked online, in some cases additional authentication may be required.

2.4.3 Tours booked with Wolters Reisen GmbH (with the exception of the brands atraveo and TUI Villas) you can pay by bank transfer up to 8 weeks before departure and only when booked online. The tour operator will need the booker’s first and last names, complete address, telephone number and email address.

2.5 Payment at the sales outlet
In exceptional cases, both the down payment and, when you receive the itinerary, the payment of the remaining tour price can be made at your sales outlet.

2.6 Changes to the agreed payment method can only be made up to 35 days prior to departure and only for outstanding payments.

2.7 If you have not received the itinerary 4 days before travel at the latest, please contact your sales outlet immediately. For short-notice bookings or changes to the tour made within 14 days prior to departure, you will receive your itinerary the same way as for bookings made further in advance. In your own interest, we ask you to carefully check the itinerary upon receipt.

2.8 If due payments are not paid or not fully paid and you do not pay even after a reminder with a grace period, the tour operator can withdraw from the respective contract unless there is already at this time a significant travel defect. In case of withdrawal from the travel contract in the sense of the previous sentence, the tour operator may demand compensation for cancellation fees in accordance with items 7.2, 7.5. If you do not make payments despite the due date, the tour operator also reserves the right to charge a reminder fee of € 1.50 for the second reminder. Your right to prove that substantially lower or no costs were incurred remains unaffected.

2.9 Costs for ancillary services such as for the procure- ment of visas, etc. are, unless expressly and explicitly included, not part of the tour price. If such costs arise, please pay them to the sales outlet.

3 Discounts for children

The decisive age is the age of children when they travel. Irrespective of this, each accompanying child and their age must be stated at the time of booking.
For the extent of the children‘s discounts, please refer to the respective service description.
If the wrong age is given, the tour operator is entitled to charge the difference to the proper travel price plus an administrative fee of € 50. Your right to prove that substantially lower or no costs were incurred remains unaffected.

4 Special notes for holiday apartments, holiday homes

Consumption-dependent additional costs or those costs for additional services you request are not included in the travel price. Unless otherwise stated in the service description, such costs are to be paid
directly on-site. The holiday apartment/holiday home may only be occupied by the number of adults and children stated in the service description and stated in the confirmation.
The specified arrival and departure dates are binding. Upon delivery of the keys, a reasonable amount (deposit) may be required as collateral for any damage or on-site consumption-related charges. Repayment or offsetting is made if the property and the inventory have been returned in a clean condition at the end of the stay.

5 Special requests, individual travel arrangements, travel rep service

5.1 Special requests

5.1.1 A maximum administrative fee of € 50 per traveller per week is charged for processing individual travel arrangements deviating from the respective service description.

5.1.2 In the case of amendments requested by travellers in the destination, the tour operator reserves the right to charge a reasonable administrative fee per person in addition to any additional costs that may arise.

5.1.3 Bringing pets is only permitted if the service description expressly permits this.

5.2 Extending the trip
If you want to stay longer at your holiday destination, please contact your travel representative or the local representative of the tour operator as early as possible. We are happy to extend your stay if appropriate accommodation and return journey options are available. The cost of an extension is payable locally. Please note the rates and conditions that apply to your return journey as well as the validity period of your travel insurance and any required visa.

5.3 Travel representative service and customer assistance
The tours offered include on-site, local travel rep services; in most holiday resorts this means travel guides from the tour operator or local representatives of the tour operator (e.g. landlords of holiday apart- ments). Otherwise, you will find contact information in your itinerary.
In the case of complaints, please refer to the special notes under item 12.7.2.

6 Amendments to services

6.1 Before the conclusion of the contract the tour operator can make a change at any time in the service descriptions, of which the traveller is of course notified before booking.

6.2 Changes to essential travel services in relation to the agreed content of the travel contract that become necessary after conclusion of the contract and prior to departure and that are not made contrary to good faith by the tour operator are only permitted insofar as they are not significant and do not affect the overall quality and scope of the booked travel. Any warranty claims remain unaffected, in particular insofar as the changed services are subject to defects.

6.3 The tour operator is obliged to notify the customer on a durable data carrier about changes in services immediately after becoming aware of the reason for the change. If necessary, it will offer the customer a free change or a free withdrawal.

6.4 In the event of any significant change in any essential feature of the travel services or deviation from the customer‘s specific requirements that have become part of the “contract”, the customer is entitled within a reasonable time limit set by the tour operator at the same time the change is notified to either accept the change or to withdraw from the “rental contract” free of charge or to request participation in a replacement trip if the tour opera- tor has offered him such a trip.
The customer has the choice to respond to the message of the tour operator or not. If the customer responds to the tour operator, then he can either agree to the contract amendment, request participation in a replacement trip, if such a was offered, or withdraw from the contract free of charge.
If the customer does not respond to the tour operator or does not respond within the set dead- line, the notified change will be deemed accepted.
The customer shall be informed in a clear, understandable and emphatic manner in the statement of notification in line with item 6.3.

6.5 Any warranty claims remain unaffected as far as the changed services are flawed. If the tour operator has lower costs for the implementation of the modified travel or replacement trip of equivalent quality, the customer shall be reimbursed the difference.

7 Cancellation by the traveller before start of travel/cancellation fees

7.1 The customer can withdraw from the “rental contract” at any time prior to departure. The notice of cancellation must be made to the tour operator. If the trip was booked through a travel agent, the notice of cancellation can be made to the travel agent. The customer is advised to notify his cancellation on a durable medium.

7.2 If the customer cancels before the start of the journey or if he does not start the journey, tour operator loses the claim to the travel price. Instead, the tour operator may demand reasonable compensation unless the cancellation is the responsibility of the latter, or if no extraordinary circumstances occur at the destination or in the immediate vicinity, which affect the per- formance of the package tour arrangement or the transport of persons to the destination. Circumstances are deemed unavoidable and extraordinary if they are not under the control of the tour operator and their consequences could not have been avoided even if all reasonable precautions had been taken.
The cancellation fees are set out under 7.4 below. They are based on the travel price minus the value of the expenses saved by the tour operator and less what the tour operator makes from other uses of the travel services. The following flat rates also take into account the period between the notification of cancellation and the start of the journey. If the customer so requests, the tour operator shall justify the cancellation fee applied. The customer is also free to provide evidence that the tour operator‘s fees are significantly lower than the compensation demanded.

7.3 Cancellation fees are also due if a traveller does not arrive in good time with respect to the time stated in the travel documents at the respective departure airport or departure location, or if the trip cannot be commenced due to the absence of travel documents for which the tour operator is not responsible, such as passport or necessary visa.

7.4 In the event of cancellation, flat-rate compensation rates are due per person/per accommodation unit:

7.4.1 Standard compensation fees:

A Holiday apartments, holiday homes, caravan parks, holiday complexes
until 46 days before departure 25%
from 45 days before departure 50%
from 35 days before departure until the day of departure or failure to travel 80% of the travel price

B For mediated tickets only, e.g. for musicals, the cancellation conditions of the respective provider apply. These conditions will be communicated to you at the time of making the booking.

7.5 The tour operator reserves the right to demand higher, individually calculated compensation instead of the flat-rated amounts above if the tour operator can prove that it has or will incur significantly higher expenses than the respective flat-rated compensation. In this case, the tour operator is obliged to quantify and substantiate the compensation demanded taking into account the saved expenses and any other use of or utility gained from the travel services in question.

7.6 If the tour operator is obliged to refund part or all of the travel price as a result of a cancellation, it must immediately, but in any event within 14 days after receipt of the cancellation notice make such refund.

7.7 Your right to have a substitute person take your place is made by making a suitable declaration on a durable medium within a reasonable period of time prior to the date of the start of outbound journey (see 9.2 below) remains unaffected by the above conditions. In each case, such a declaration is deemed timely if it is received by the tour operator no later than seven days before the start of out- bound journey.

8 Amendment to booking, substitute

8.1 The tour operator shall at your request and as far as practicable modify the confirmation (amended booking) by the 46th day before departure. An amended booking is deemed to be changes to your travel date, destination, place of departure, accommodation or transportation. For this a separate fee of € 50 is charged per person. Additional costs incurred by service providers will be charged separately. Therefore, please pay due attention to the correct spelling of your name as stated on your passport.
In addition, the following applies:
In the event of a change in accommodation (other than changes within the booked accommodation) or the travel date, the travel price for the changed services will be recalculated on the basis of the then applicable prices and conditions.
In the case of a change within the booked accommodation (e.g. change of room category, type of board or occupancy of booked room), the price for the changed services will be re-calculated on the basis of the hitherto applicable booking prices and conditions. Changes made after the deadlines mentioned above as well as changes over the period of validity of the service description (item 1.1) on which the booking is based can only be made after cancelling the travel contract at the conditions according to item 7.4 with simultaneous new booking.

8.2 Within a reasonable period of time prior to departure, the traveller may declare on a durable medium that a third party enters into his rights and obligations under the travel contract. The declaration is deemed timely if it is received by the tour operator at least seven days before the start of the journey.
The tour operator may object to the entry of the third party instead of the traveller if the third party does not fulfil contractual travel requirements.
If a third party replaces the booked traveller, the tour operator is entitled to charge a flat rate charge of € 10 to meet administrative costs incurred by the replacement person. Actual additional costs incurred by service providers will be charged separately. The tour operator must provide the traveller with proof of the amount of additional costs incurred by substituting the third party. The traveller shall retain the right to prove that no costs were incurred or substantially lower costs were incurred than those claimed by the tour operator for the substitution.
The booked traveller and the replacement person are jointly liable for the travel price and the costs incurred by the substitution.

9 Travel insurance

The tour operators recommend taking out a comprehensive travel insurance package, in particular one which includes travel cancellation insurance (also bookable separately), as well as insurance to cover repatriation costs in case of accident or illness. Please note the special offers in the respective service descriptions. You can find details on insurance coverage appended to these conditions of travel or can contact your local outlet for such details.

10 Cancellation and termination by the tour operator

10.1 The tour operator can terminate the “contract” without notice if the tour operator is substantially disrupted in delivering the travel arrangements by the traveller despite a corresponding warning by the tour operator. The same applies if a traveller behaves contrary to the contract to such an extent that the immediate cancellation of the contract is justified. The tour operator reserves the right to receive payment of the remaining travel price. The traveller responsible for the disruption shall be liable for any additional costs for the return transport.
However, the tour operator must credit the disruptive traveller with the value of saved expendi- tures as well as those advantages which are obtained from another use of unused services, including any reimbursements by service providers.

10.2 The tour operator may withdraw from the contract prior to departure if it is prevented from fulfilling the contract due to unavoidable, exceptional circumstances; in this case it must declare the cancellation immediately after becoming aware of the reason for cancellation. If the tour operator cancels the contract, it loses the claim to payment of the agreed travel price.

10.3 Travel advice from the German Federal Foreign Office is available on the Internet at www.auswaertiges-amt.de as well as by calling (030) 5000-2000.

11 Notification of defects, remedy, reduction, termination

11.1 If a travel service is not delivered or not delivered free of defects, the traveller can demand redress. The tour operator can refuse to remedy the situation if it is impossible or incurs unreasonable costs.

11.2 The traveller may demand a price reduction if the travel services are not provided free of defect and he did not fail culpably to report the defect immediately (without undue delay). The rights resulting from a reduction of the travel price expire within six month. Section 199 (1) BGB applies for the beginning of the limitation period.

11.3 If the tour operator cannot remedy the situation as a result of culpable omission by the traveller in notifying a defect the traveller cannot claim a reduction in price nor claim for damages.

11.4 If a travel is considerably impaired by a travel defect and if the tour operator does not remedy the situation within a reasonable period of time, the traveller may cancel the “rental contract” – in his own interest and to preserve evidence this is best done in writing. It is not necessary to define a time limit for the remedy if remedy is denied by the tour operator or if immediate remedy is necessary.

12 Damages

12.1 In the event of a travel defect the traveller may, without prejudice to a reduction of the travel price (reduction) or cancellation, demand compensation unless the traveller is culpable for the travel defect or the travel defect is caused by a third party who is neither a service provider nor otherwise involved in the provision of the travel services included in the package tour contract and the actions of the third party were unpredictable or unavoidable on the part of the tour operator or if the travel defects were caused by unavoidable, exceptional circumstances. The traveller may also claim reasonable financial compensation for wasted holiday time if the tour is thwarted or significantly impaired.

12.2 Limitation of liability

As far as the tour operator did not culpably cause the damages suffered by the traveller the liability of the tour operator for damages which are not physical damages is limited to three times the tour price.

12.3 Tortious claims for damages

Except in the case of intent or gross negligence for all tortious claims for damages against the tour operator the liability is limited to three times the travel price.
These maximum liability limits apply per traveller and tour.

12.4 The tour operator is not liable for disruption to services, personal injury and material damages in connection with services merely mediated as third-party services (e.g. excursions, sports events, theatre visits, exhibitions, transport services to and from the advertised starting and final points) if these services are so expressly and clearly identified as brokered third party services with explicit identification of the mediated third party that the traveller can easily and clearly recognise them as not being part and parcel of the package holiday.
A claim for damages against the tour operator is limited or excluded insofar as under international conventions or statutory provisions applicable to the services provided by a service provider claims for damages against the service provider can only be asserted under certain conditions or restrictions or may be ruled out under certain conditions.

12.5 Participation in sports and other holiday activities is at your own risk. You should check all facilities, equipment and vehicles. In the case of accidents that occur during sports events and other holiday activities, the tour operator is liable only if it is at fault. The tour-operator recommends taking out accident insurance.

12.6 Duty to cooperate, complaints

12.6.1 Within the scope of statutory provisions every traveller is obliged to cooperate in the event of service disruptions in order to avoid or minimise any damage.

12.6.2 If, contrary to expectations, you have a justified complaint, you must notify our travel rep immediately on the spot in line with 5.3 (1) or the contact person in line with 5.3 (2) and request remedy.
If the travel rep or your contact person are not available, contact the local service provider, the tour operator (contact details below) or the tour operator’s local representative or travel agent. You will find the necessary telephone and fax numbers as well as email addresses in your itinerary or in the description of services (1.1). Guests in holiday apartments/homes must request immediate assistance from the contact person indicated in the itinerary.

12.6.3 Travel representatives are not allowed to accept any claims.

12.7 Limitation
Claims for damages by customers are subject to a six-month limitation. Section 199 (1) BGB applies for the beginning of the limitation period. The statutory compensation claims on the part of the tour operator due to changes to or deterioration of items made available to the customer in the context of the execution of the travel expire six months after the end of travel.

13 Consumer dispute resolution/ EU online dispute resolution platform and assignment

13.1 Consumer dispute resolution/EU online dispute resolution platform
Wolters Reisen GmbH are currently not participating in an – for them voluntary – alternative dispute resolution procedure under the German Consumer Dispute Resolution Act. Therefore our customers cannot use this procedure nor the dispute resolution platform of the EU Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.2 The assignment of claims against the tour operator is ruled out. This does not apply to accompanying family members or co-travellers in a jointly registered group.

14 Passport, visa, customs, foreign exchange and health regulations

14.1 The tour operator will inform the customer/traveller about general passport and visa requirements as well as health formalities that apply to the destination, including the approximate time frames for obtaining necessary visas before the conclusion of the contract and, if necessary, of any changes before the commencement of the travel.

14.2 The traveller is responsible for complying with all important regulations for the fulfilment of the travel. Except in the case of the culpable provision of misinformation or the failure to provide due infor- mation on the part of the tour operator the traveller shall bear the costs for all disadvantages, in particular cancellation fees, which arise from non-compliance with these regulations.

14.3 The tour operator is not liable for the timely issue of necessary visas by the respective diplomatic representation if you have entrusted him with the procurement, unless the delay is the responsibility of the tour operator. To obtain visas, etc. from the relevant authorities you must allow for a period of about 8 weeks.

14.4 Please find out whether you need a passport to travel or if an ID card is sufficient. Please make absolutely certain that your passport or ID card is valid for the trip. Children need to carry their own travel documents.

14.5 Customs and foreign exchange regulations are handled very strictly in different countries. Please inform yourself carefully and strictly abide by the applicable regulations.

15 Data protection

The personal data you provide to us will be electronically processed and used to the extent necessary for the fulfilment of the contract. All your personal data will be processed according to German and European data protection law. Further information on the handling of your data is available in our privacy policy at: www.TUI.de/Datenschutz

16 General

The invalidity of individual provisions of the travel contract does not result in the invalidity of the entire travel contract. The same applies to these travel conditions.

These conditions of travel and notes apply to the tour operator

Wolters Reisen GmbH
(with exception of brands atraveo and TUI Villas)
P.O. Box 11 51 28801 Stuhr
Commercial Register: Walsrode HRB 110468

Printed: January 2020, 01st edition