TUIvillas.com
TUI Villas for holiday home owners

Do you have a holiday house or apartment yourself and want to increase your bookings? TUI Villas is part of the e-domizil group, one of the largest and most successful holiday home providers in Europe with an extensive network. We take care of the active marketing of your holiday home - without any risk for you as a host.
Learn more

Služby a kontakt

Při dotazech týkajících se ubytování, žádostí a rezervací Vám ráda pomůže naše zákaznická služba:
 

E-maily a žádosti o nabídku zasílané prostřednictvím formuláře zpracováváme po celý den, i o víkendu a svátcích.

Nebo nám zavolejte:
+49.(0)211.668878830
po. - pá. 9:00 do 18:00 hod,
so. 9:00 do 13:00 hod

Mluvíme česky.

Zprostředkovací podmínky firmy atraveo GmbH

1. Základy smlouvy

1.1 Firma atraveo GmbH (dále pouze atraveo) je zprostředkovatelem rekreačních domů, bytů a podobných ubytování (dále pouze „rekreační ubytování“) a ostatních turistických služeb jako například cestovních pojištění a nájemních vozů (dále pouze „turistické služby“). Rekreační ubytování a turistické služby pocházejí od různých nabízejících, především touroperátorů, místních agentur a soukromých nabízejících (dále pouze „nabízející“).

1.2 Za výše uvedeným účelem provozuje firma atraveo online rezervační systém na vlastních webových stránkách, ale také v různých obměnách na webových stránkách partnerů (dále pouze „webová stránka“). V obou případech platí zveřejněné zprostředkovací podmínky. Daný rezervační systém zahrnuje mimo jiné funkci hledání, podrobnou prezentaci rekreačních ubytování s popisem, fotografie, informace o dostupnosti a cenách, jakož i možnost rezervace.

1.3 Firma atraveo vystupuje výhradně jako zprostředkovatel rekreačních ubytování a turistických služeb a zprostředkovává smlouvy ve jménu a na fakturu nabízejících. S příkazem k rezervaci dojde mezi zákazníkem a firmou atraveo k uzavření smlouvy o obstarání věci, jejímž předmětem je zprostředkování rekreačních ubytování a/nebo turistických služeb. Zpravidla účtuje atraveo zákazníkovi za tyto služby servisní poplatky. Pokud je za zprostředkování rezervace nutné zaplatit servisní poplatky, jsou již zahrnuty v zobrazené ceně za rekreační ubytování a dodatečně vykázány u nabídek na webové stránce, v průběhu rezervace a na faktuře. V případě storna či změny rezervace není možné tyto poplatky navrátit.

1.4 Podkladem rezervace rekreačního ubytování je jeho obsáhlý popis, založený na údajích daného nabízejícího. Kritéria výběru během hledání v internetu nebo formou krátkého textu slouží pouze orientaci.

1.5 Rekreační ubytování a turistické služby prezentované na webové stránce nepředstavují žádnou závaznou nabídku ze strany atraveo a/nebo daného nabízejícího. Spíše se jedná o tzv. výzvu k předložení nabídky k uzavření smlouvy s nabízejícím rekreačního zařízení nebo turistické služby (invitatio ad offerendum). Zákazník předloží svou nabídku vyplněním rezervačního formuláře a odesláním firmě atraveo. V tomto formuláři musí být uveden počet cestujících osob (včetně dětí), případně také počet domácích zvířat (včetně informace o druhu a rase). Speciální požadavky zákazníka (například odlišná doba příjezdu, mimořádné vybavení, objednávka ložního prádla, závěrečný úklid apod.) mohou být uvedeny v příkazu k rezervaci, k jejich platnosti je však nutné výslovného, písemného potvrzení ze strany nabízejícího nebo firmy atraveo. Zákazník je po dobu sedmi dní vázán na svou smluvní nabídku. Během této lhůty potvrdí atraveo ve jménu nabízejícího nebo samotný nabízející příjem nabídky nebo zprostředkuje zákazníkovi novou smluvní nabídku, kterou zákazník může během zde stanovené lhůty přijmout. Při potvrzení rezervace nebo převzetí nové nabídky zaslané firmou atraveo nebo nabízejícím ze strany zákazníka dojde k uzavření smlouvy o daném rekreačním ubytování a případných rezervovaných turistických službách. Smlouva bude taktéž uzavřena zasláním faktury firmou atraveo nebo nabízejícím zákazníkovi.

1.6 Podkladem zprostředkované smlouvy o rekreačním ubytování a/nebo turistických službách mohou být vlastní všeobecné obchodní podmínky daného nabízejícího. Zde mohou být stanoveny platební podmínky, lhůty splatnosti, ručení, změna rezervace, storno, jakož i další závazky a omezení zákazníka. V příkazu k rezervaci nabídne firma atraveo zákazníkovi všeobecné obchodní podmínky nabízejícího k nahlédnutí a akceptaci.

1.7 Všechny smluvní části rezervace jsou firmou atraveo ukládány k uzavření smluvního poměru. Další informace naleznete v našich směrnicích o ochraně údajů (https://www.atraveo.com/ochrana_údajů, https://www.tuivillas.com/ochrana_údajů).

2. Rezervace

2.1 Platba

2.1.1 Uzavřením smlouvy požaduje nabízející zaplacení splátky, vztahující se na cenu rekreačního ubytování popřípadě turistických služeb. Všeobecně je nutné zaplatit splátku ihned při rezervaci, doplatek poté 42 dní před začátkem dovolené. Při rezervacích od 49 dní před začátkem dovolené je nutné zaplatit okamžitě celou částku nájmu. Podrobnosti k splatnosti a platebním podmínkám jsou uvedeny v potvrzení rezervace a ve všeobecných obchodních podmínkách nabízejícího rekreačního ubytování nebo turistických služeb. Inkasování proběhne prostřednictvím nabízejícího, firmy atraveo nebo za tímto účelem stanoveného poskytovatele služeb. V případě, že firma atraveo nebo jí za tímto účelem stanovený poskytovatel služeb vystaví fakturu na dané ubytování nebo turistické služby, stane se tak ve jménu a na fakturu daného nabízejícího. Pokud se u nabízejícího zprostředkované služby jedná o touroperátora, obdrží zákazník při platbě pojištění záruky pro případ úpadku a nebo jiný vhodný důkaz o jistině peněz zákazníků.

2.1.2 Platba rekreačního zařízení a turistických služeb se může v závislosti na nabízejícím uskutečnit prostřednictvím platebního převodu, příkazem k inkasu SEPA z běžného účtu nebo kreditní kartou, ve výjimečných případech v hotovosti na místě. Příkazy k inkasu jsou zásadně firmou atraveo přeměněny na platbu SEPA. Firma atraveo informuje zákazníky nejméně dva dny předem o uskutečnění platby. Firma atraveo nepožaduje v žádném případě poplatky za provedenou platbu – nezávisle na zvoleném způsobu platby. Za platbu určitými kreditními kartami však nabízející může požadovat dodatečné poplatky. Vzniklé bankovní poplatky za vnitrozemské nebo zahraniční bankovní převody musí uhradit zákazník. Informace o možných platebních podmínkách a poplatcích je možné nalézt v příkazu k rezervaci a v obchodních podmínkách daného nabízejícího rekreačního ubytování nebo turistické služby.

2.1.3 Pokud bude odmítnuto zatížení kreditní karty nebo vykonání příkazu k inkasu bankou nebo jinou finanční institucí, je firma atraveo a/nebo nabízející oprávněn vystavit zákazníkovi fakturu s poplatky za zpětné zaúčtování. Zákazník bude o daných poplatcích informován.

2.1.4 Pokud zákazník i přes uvedenou lhůtu splatnosti nezaplatí, vyhrazuje si firma atraveo právo požadovat za druhou upomínku poplatek ve výši tří euro.

2.2 Cestovní podklady
Po zaplacení celého nájmu či ceny za cestu a ubytování obdrží zákazník 14 dní před začátkem dovolené cestovní podklady e-mailem od nabízejícího nebo firmy atraveo.

2.3 Změna smlouvy (změna rezervace, storno)
Podmínky pro změny smlouvy požadované zákazníkem (například změna rezervace, odstoupení od smlouvy) se řídí všeobecnými obchodními podmínkami nabízejícího. V případě, že změny a s nimi spojené náklady vznikly ze strany zákazníka, je firma atraveo oprávněná vystavit ve jménu nabízejícího zákazníkovi fakturu s náklady za změnu smlouvy a tuto částku zákazníkovi odečíst z konta, popřípadě si ji dočasně ponechat. Dále je firma atraveo oprávněná požadovat zaplacení paušálního poplatku za změnu rezervace ve výši 50 euro. Při přepisu rezervace na jinou osobu bude účtován jednorázový poplatek za zapracování ve výši 10 euro.

2.4 Předávání údajů za účelem obdržení rezervovaných služeb
Firma atraveo shromažďuje a zpracovává údaje zákazníků dle zákona o ochraně osobních údajů. Za účelem uzavření rezervace postoupí atraveo zákazníkem uvedené osobní údaje danému nabízejícímu.

2.5 Povinnosti zákazníka

2.5.1 Zákazník je povinen, zkontrolovat potvrzení o rezervaci a neprodleně, nejpozději však třetí den po jejím obdržení, informovat atraveo nebo nabízejícího rekreačního zařízení popřípadě turistických služeb o chybách či odchylkách. Neohlášené chyby či odchylky jsou požadovány za akceptované.

2.5.2 Zákazník musí informovat firmu atraveo nebo nabízejícího, pokud i přes zaplacení úplné ceny nájmu či částky za cestu a ubytování neobdržel nejméně 14 dní před začátkem dovolené své cestovní podklady. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost cestovních podkladů a okamžitě informovat atraveo nebo nabízejícího v případě, že část podkladů chybí nebo obdržel podklady nesprávné.

2.5.3 Nedostatky a chyby zprostředkovacích služeb firmy atraveo je nutné nepřetržitě ohlásit, a tato je dle možností povinna dané nedostatky odstranit. V případě, že zákazník okamžitě neoznámí dané nedostatky, nemá poté žádný nárok na náhradu škody vycházející ze zprostředkovatelské smlouvy, jelikož firmě atraveo nebylo okamžitou reklamací umožněno dané nedostatky odstranit.

2.5.4 Nedostatky či závady na rekreačním ubytování nebo turistických službách vzniklé během pobytu je nutné nepřetržitě hlásit nabízejícímu na místě, aby mohl dané nedostatky odstranit. Po ukončení dovolené může zákazník nabízejícímu zaslat další reklamaci vad písemnou formou. Adresu a telefonní číslo nabízejícího najde zákazník ve svých cestovních podkladech. Je nutné dbát zákonných lhůt. Pokud však zákazník nereklamoval vady během svého pobytu, není nabízející povinen brát zřetel na písemnou výtku vad. Zašle-li zákazník svou reklamaci firmě atraveo, tato ji dále pošle danému nabízejícímu.

2.5.5 Pouze osoby způsobilé k právním úkonům jsou oprávněné rezervovat u atraveo rekreační ubytování a turistické služby.

3. Cestovní pojištění

Firma atraveo upozorňuje na možnost uzavření pojištění zrušení cesty, jakož i pojištění léčebných výloh a repatriaci nemocného při nehodě nebo nemoci v zahraničí.

4. Informace týkající se pasových, vízových, devizových a zdravotních předpisů

4.1 Každý zákazník/cestující je sám zodpovědný za dodržování vnitrozemských a zahraničních předpisů týkajících se vstupu a vycestování z dané země, zdravotních předpisů, pasových a vízových předpisů a předpisů za přívoz domácího zvířete.

4.2 Informace na cesty a informace týkající se bezpečnosti, zdravotní předpisy, podmínky týkající se víz apod. naleznete na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Mimo jiné obdrží zákazníci další informace u příslušného velvyslanectví.

5. Ručení firmou atraveo

5.1 Firma atraveo neručí za úspěch zprostředkování a/nebo za bezproblémové/skutečné obdržení služeb vztahujících se na rekreační ubytování a/nebo turistické služby, nýbrž pouze za zprostředkování v rámci své povinnosti postupovat s pečlivostí řádného obchodníka.

5.2 Firma atraveo usiluje v přijatelném rozsahu o to, aby byly dostupné informace, software a ostatní údaje na webové stránce, obzvlášť pokud se vztahují na ceny, termíny a omezení, v okamžiku jejich zveřejnění správné, aktuální a úplné. Jednotlivé údaje týkající se rekreačních ubytování a/nebo turistických služeb jsou založeny na údajích nabízejícího. Za tyto údaje atraveo neručí.

5.3 Všechna rekreační ubytování a/nebo turistické služby zveřejněné na webové stránce mají omezenou disponibilitu. Firma atraveo neručí za dostupnost rekreačního ubytování nebo turistické služby v okamžiku rezervace.

5.4 Firma atraveo nepřebírá jakoukoliv záruku za správnost, úplnost a spolehlivost obsahů třetích osob, obzvlášť map, automatických překladů, hodnocení zákazníků, redakčních textů a fotografií míst a oblastí. Geoúdaje zobrazené na webové stránce, obzvlášť zobrazení mapy, slouží pouze nezávazné orientaci o přibližné poloze nabídky. Rozhodující pro uzavření smlouvy jsou pouze místní údaje, které jsou uvedeny v popisu online prezentace a/nebo v odpovídajícím potvrzení rezervace.

5.5 Výše uvedená vyloučení v bodech 5.2, 5.3 a 5.4 jsou neplatná, pokud byly firmě atraveo známy chybné a/nebo nesprávné údaje a nebo jí v rámci obchodní a oborní pečlivosti známy být musely. V tomto případě je ručení firmy atraveo za znalost takovýchto okolností omezeno na úmyslné jednání či jednání z hrubé nedbalosti.

5.6 Kromě toho ručí firma atraveo za škody, které nejsou tělesnými zraněními, pouze v případech úmyslného jednání či z hrubé nedbalosti, při ručení převzatých záruk a při ručení za zanedbání zásadních smluvních povinností (kardinální povinnost). Při nedbalém zanedbání kardinálních povinností je ručení firmy atraveo omezeno na předvídatelné a typické smluvní škody a v každém případě na trojitou hodnotu zprostředkované rekreační nebo turistické služby.

5.7 Firma atraveo neručí za jí nezaviněnou ztrátu či zmizení cestovního plánu popřípadě cestovních podkladů v souvislosti se zásilkou.

5.8 Firma atraveo neručí za škody a následky způsobené vyšší mocí. K tomu patří nařízení ústavů, místní nepokoje, válečné události, teroristické útoky, záplavy, požár, špatné počasí, nehody, stávky a další boje za zlepšení pracovních podmínek, díky nimž jsou omezeny služby firmy atraveo a jejich pomocníků při plnění úkolů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Firma atraveo je oprávněná, kdykoliv změnit tyto zprostředkovací podmínky, aniž by o tom musela informovat zákazníka. Na její webové stránce se nachází aktuální verze zprostředkovacích podmínek platná od uvedeného okamžiku platnosti. Dalším užíváním webové stránky po změně zprostředkovatelských podmínek vysloví zákazník souhlas s těmito změnami.

6.2 Tyto zprostředkovací podmínky obsahují všechna ustanovení zprostředkovatelské smlouvy mezi zákazníkem a firmou atraveo a nahradí všechna předcházející ustanovení, nehledě na to, zda tyto proběhly písemně, elektronicky nebo ústně.

6.3 Smluvní poměr mezi zákazníkem a firmou atraveo se řídí právem Spolkové republiky Německo, nezávisle na státním občanství zákazníka. Příslušný soud pro podnikatele zapsané v obchodním rejstříku, pro osoby, které nemají obecný soud ve vnitrozemí, jakož i osoby, které po uzavření smlouvy přeložili místo bydliště nebo obvyklého pobytu do zahraničí nebo jejichž místo bydliště či obvyklého pobytu v okamžiku vznesení žaloby není známo, je Düsseldorf (Německo).

6.4 V případě, že se stane, nebo se ukáže některé z ustanovení zprostředkovatelských podmínek jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek. Takovéto ustanovení musí být nahrazeno ustanovením platným a účinným, které v co nejvyšší možné míře bude respektovat význam a obsah neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.

Platforma pro řešení sporů spotřebitelů online / Platforma OS

Evropská komise zřídila pod následujícím odkazem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ platformu pro online řešení právních sporů spotřebitelů, jejichž bydliště se nachází v Evropské unii (platforma OS). Firma atraveo GmbH se momentálně neúčastní tohoto - pro ni dobrovolného - způsobu pro alternativní řešení sporů. Z tohoto důvodu naši zákazníci nemají možnost služeb dané platformy OS využívat.

atraveo GmbH
Peter-Müller-Straße 10
40468 Düsseldorf
Deutschland / Germany

Commercial registry: District court of Düsseldorf HRB 92762

 

Printed August 2021